Nave Industrial

Corretges
viga delta
Tancament industrial
Escales arquitectòniques
Doble mur
Lloses alveolars
Jasseres
Pilar armat
tallafoc
Biga canal
Vigues tipus I