Edificació Industrialitzada

Tancament industrial
Escales arquitectòniques
Doble mur
Lloses alveolars
Pilar armat