Connectors AMP-8

Descripció:

Connector fabricat amb barra d’acer corrugada B-500-S de 8mm diàmetre el qual es col·loca abans de formigonar el conjunt del forjat. La seva funció és donar lloc a una unió semi rígida entre la semibigueta T-12 i les bigues planes, amb la finalitat d’assegurar una correcta posició i funció de la bigueta.