Revoltó pla de formigó

Descripció:

El revoltó pla de formigó és un material de construcció utilitzat per a la realització de forjats unidireccionals amb biguetes pretesades o armades.

Actua principalment com a peça alleugerant del forjat, la seva missió és reduir el pes propi del mateix i aconseguir una geometria a la secció del forjat que compleixi amb la normativa vigent.

El primer número que defineix el cantell del sostre indica l'alçada del revoltó i el segon especifica el gruix de la capa de compressió.

L'elecció del cantell de sostre ve donada principalment per tres factors:

  1. Criteri de resistència.
  2. Criteri de fletxa.
  3. Forjats Plànols.

  • Revoltó del 10: no s'utilitza per a la construcció de forjats complets, només com a complement d'altres tipus de forjat. Serveix per dotar el forjat de zones massitzades que requereixen més resistència al tallant.

  • Revoltó del 16: per a la realització de forjats 16+4 de poca importància i amb llums de biguetes petites.

  • Revoltó del 18: per a la realització de forjats 18+4 de poca importància i amb llums de biguetes petites.

  • Revoltó del 20: per a la realització de forjats 20+4, forjats molt habituals quan no es requereix un cant important.

  • Revoltó del 22: per a la realització de forjats 22+4, molt habituals quan l'objectiu és aconseguir un forjat pla on hi ha jàsseres de formigó armat.

  • Revoltó del 25: per a la realització de forjats 25+4, molt habituals quan l'objectiu és aconseguir un forjat pla amb llums importants a biguetes i jàsseres de formigó armat.

Galeria: