Bigueta autoresistent T-22

Descripció:

Les T-22 són les biguetes autorresistents de més capacitat autoportant en absència de forjat unidireccional. . La seva major inèrcia permet construir forjats sanitaris de fins a 5,60 m de llum sense apuntalar i cobertes de encadellat i teula o cobertes de fibrociment de longituds importants.

En el cas d'utilitzar aquestes biguetes com a component d'un forjat unidireccional, el comportament estructural és idèntic al descrit anteriorment per a les biguetes T-12 semiresistents, l'única diferència és la quantitat d'apuntalaments necessaris, que en aquest cas seria probablement nul.

A causa dels 22 cm d'alçada de la bigueta, el cantell mínim de sostre que es podrà realitzar serà de 22+4.