Peça de pilar

Descripció:

Les peces de pilar tenen una similitud amb les peces de mur, totes dues funcionen com a encofrat no recuperable, la seva única funció és la d'encofrar i servir com a acabat definitiu si es desitja.

Les diferents geometries de què es disposa, permeten la construcció de diferents tipus de pilars segons la necessitat resistent que calgui.

La col·locació d'aquestes peces admet dues variants:

  1. Col·locació en sec.
  2. Col·locació amb junta de morter.

La forma correcta dexecució és la següent:

  1. Un cop realitzada la fonamentació amb les seves respectives esperes de solapament, col·locar les peces de pilar fins a una alçada màxima de 2,00 metres (més altura provocaria una pressió excessiva durant el formigonat a les peces inferiors, podent arribar a trencar-les).
  2. Col·locar l'armadura muntada del pilar introduint-la per la part superior.
  3. Aplomar el pilar.
  4. Formigonar el pilar en tongades de 80 – 100 cm per garantir un bon vibrat.
  5. Tornar a repetir els passos fins a arribar a la cota final.

Pel que fa al càlcul de pilars amb aquestes peces, hi ha dues formes molt diferents:

  • No tingueu en compte la peça de pilar, considereu-la com un encofrat no recuperable o com l'acabat definitiu del pilar.
  • Acceptar que la peça de pilar col·labora en la resistència a compressió en un grau proporcional a la secció de formigó de la mateixa. Es pot considerar una resistència característica a compressió de 20 N/mm2.


Les peces de pilar tenen una similitud amb les peces de mur, totes dues funcionen com a encofrat no recuperable, la seva única funció és la d'encofrar i servir com a acabat definitiu si es desitja.

Les diferents geometries de què es disposa, permeten la construcció de diferents tipus de pilars segons la necessitat resistent que calgui. Les mesures exteriors disponibles són de 30x30 cm, 30x45 cm i 45x45 cm.

Galeria: