Peces de mur

Descripció:

Les Peces de Muro, fabricades avui dia per multitud d'empreses dedicades a la prefabricació de formigó, té el seu veritable origen a PRETENSATS ARNAL, la qual va aconseguir introduir aquesta peça al lloc que avui ocupa dins del món de la construcció. L'èxit d'aquesta peça rau en els diversos avantatges que aporta en el moment de la construcció d'un mur de contenció, un mur de càrrega en forjats sanitaris, etc.

La Peça de Mur simula un encofrat, amb la diferència que un cop utilitzat no cal desencofrar, a més aporta resistència estructural i la seva col·locació és tan versàtil com senzilla. Utilitzant aquesta peça es podrà prescindir dels aparatosos encofrats que tenen una vida útil escassa, i oblidar l'etern problema del temps de desencofrat.

Les peces que fabriquem en aquests moments, permeten construir amb gruixos de 24 o 33 cm segons les necessitats, tenint en compte en tot moment, que cal introduir armadures a l'interior del mur per suportar els esforços de tracció. Així mateix, també cal dotar el mur d'una sabata construïda a l'obra i calculada per a cada ocasió.

Com a complement a aquesta peça, n'hi ha una altra de molt semblant que es denomina Peça de Cant i es col·loca als extrems del mur per aconseguir una total estanquitat i un acabat de qualitat.

Col·locació

No hi ha un sistema de col·locació ideal per a totes les situacions, depèn de multitud de factors, que de vegades només els coneix el mateix constructor. En general i sense que serveixi com a norma, aconsellem col·locar en primer lloc una filera de peces (tenint en compte que les armadures verticals de la fonamentació estan col·locades), seguidament situar les armadures horitzontals (segons projecte), col·locar successives peces i armadures fins arribar a la quarta filera, posteriorment es formigonarà aquest primer tram amb l'ajuda d'un vibrador d'agulla, després del formigonat i abans que comenci a forjar es procedirà a la col·locació de les armadures verticals del proper tram, clavant-les fins a una longitud de solapament adequada , que doni continuïtat a les esperes anteriors. Aquest procés és reiteratiu fins a conformar la totalitat del mur. La variació que es pot introduir respecte a la forma de col·locació fa referència a les armadures verticals, les quals donen opció a ser col·locades abans o després d'haver col·locat les quatre fileres de peces.

Precaucions

El funcionament correcte d'aquestes peces depèn d'una bona execució de l'obra, per això hem cregut convenient comentar les que per nosaltres són les precaucions principals a prendre durant l'execució de l'obra.

  1. És indispensable tenir un estudi tècnic quant a formigó i armadures a utilitzar, que ens garanteixi la seva funció resistent.

  2. Intentar no sobrepassar les sis fileres per formigonat, més fileres podrien derivar en el col·lapse o trencament d'alguna de les peces. A més, si l'alçada és excessiva, el formigó es pot disgregar i perdre continuïtat quant a la composició.

  3. La darrera i potser la més important, és prestar-li el màxim interès a la unió entre la sabata i el mur, ja que és aquí on molts murs arriben a trencar. La junta de formigonat s'ha de fer correctament perquè no sigui un punt fràgil de l'estructura, i la connexió de les armadures sabata-mur han de tenir la longitud de solapament correcta perquè facin una bona transmissió d'esforços.