Bigues de coberta tipus "I"

Descripció:

Són les jàsseres de coberta de cantell constant les quals permeten donar la pendent sol·licitada a projecte, amb suport a pilars a diferents altures.

Es fabriquen armades o pretensades segons la llargada. Secció doble T de cantell constant en la longitud central i secció rectangular en els extrems. Amplada fixa de 40 cm i altures de 40-60-80-100 cm segons necessitat de càlcul. S’ubiquen tant en pòrtic frontal com en pòrtic central, ja que la seva amplada permet l’entrega de biguetes de coberta per ambdós costats.