Vorera Monocapa

Descripció:

Vorera Normal:

Correspon a una vorera monocapa recta per a ús de vianants, serveix per delimitar dues superfícies a diferent nivell i d'ús de vianants.

Vorell Jardí:

Correspon a un rastell monocapa recte, serveix per delimitar dues superfícies a diferent nivell, on una es dedica a jardí i l'altra a ús de vianants. Les úniques diferències aquests dos tipus es troben a la seva geometria.

Galeria: