Jàsseres de forjat

Descripció:

Són elements lineals que es suporten normalment en els pilars. Poden descansar en caps de pilars o mènsules. Es fabriquen armades o pretensades depenent de les càrregues que absorbeixen i es fabriquen en tres tipus:

Jàsseres L: Per la seva forma permet reduir el cantell que despenja per sota el forjat. Pot absorbir placa alveolar per un dels seus costats.

Jàsseres T invertida: Té el mateix avantatja que la jàsseres en L, a més de poder recolzar forjat en ambdós costat.

Jàsseres rectangulars:  En aquestes es pot rebre forjat en un o dos costats indiferentment, ja que tota la secció de la jàssera queda despenjada per sota.