Bigueta autoresistent T-18

Descripció:

Les biguetes T-18 s'anomenen autorresistents per la seva capacitat resistent sense necessitat de formar part d'un forjat unidireccional. La seva major inèrcia a causa dels 18 cm d'alçada, doten aquesta bigueta de major capacitat autoportant en casos com els de llindes de petites obertures, forjats sanitaris (5,00m), cobertes de encadellat i teula o cobertes de fibrociment o xapa.

En el cas d’utilitzar aquestes biguetes com a component d’un forjat unidireccional, el comportament estructural és idèntic al descrit anteriorment per a les biguetes T-12 semiresistents, la única diferència és la quantitat d apuntalaments necessaris, que en aquest cas serà inferior.