Peça de mur H

Descripció:

Aquesta peça de mur és molt similar a l’anterior, la diferència es troba en que s'han suprimit els dos tirants interns col·locats simètricament i se n'ha col·locat un únic de més gruix al mig, on el disseny geomètric respon als esforços que es produiran durant l'execució de l'estructura.

L'estructura tipus a realitzar amb aquestes peces és un muret de formigó armat utilitzat en general per a la construcció dels suports de forjats sanitaris, aquests murets són en la majoria dels casos de poca alçada i això ens permet que el seu formigonat es pugui realitzar conjuntament amb el forjat. Poden col·locar-se en sec després d'haver ancorat l'armadura vertical i armar horitzontalment després de cada filera a les obertures que la mateixa peça té per a aquest efecte.

Galeria: