Cèrcol de formigó

Descripció:

El cèrcol de formigó és una peça especial per a la construcció de parets de tancament en naus industrials. La seva principal funció és encofrar un armat interior i aconseguir un acabat exterior igual que el del bloc de formigó.

Per què es fa servir?

Els tancaments de bloc de formigó es caracteritzen per una elevada resistència a compressió, però igual que el formigó en massa (sense armadura), la resistència a altres esforços és limitada. L'aparició d'esforços de tracció i de tallants poden provocar en aquests tancaments l'aparició de petites fissures i esquerdes. Per evitar aquests fenòmens, la solució és l'armadura, que dota el tancament d'una certa resistència a tracció i tallant.

Com s'han de fer servir?

  1. Seients diferencials del terreny: els seients diferencials en terrenys no consolidats, provoquen l'aparició de tensions al tancament que en la majoria dels casos deriven en l'aparició de fissures i esquerdes. La col·locació de diverses fileres de cèrcols, eviten aquesta fissuració, és important tenir la primera filera i l'última armades i armar a tot el tancament cada 60 o 80 cm.

  2. Càrregues Puntuals: les càrregues puntuals aplicades als tancaments degudes per exemple al suport d'una biga metàl·lica, provoquen tensions de tracció a tot el tancament a causa de la llei de transmissió d'esforços. Els cèrcols armats col·locats cada 60 cm col·laboren en una millor distribució d'esforços, absorbint les traccions i evitant les fissures.

  3. Portes i finestres: als buits de portes i finestres hi ha una concentració de tensions que provoquen la fissuració del tancament. En la majoria dels casos, les fissures apareixen quan interrompum la transmissió desforços amb un buit en el tancament. Per garantir una distribució correcta d'esforços, cal col·locar una filera de cèrcols abans i després de qualsevol buit.

Una correcta execució d'un tancament amb blocs de formigó passa per la utilització de cèrcols, cada cas en particular mereix un estudi personal, encara que la regla bàsica consisteix a armar aquelles zones on apareixen esforços de tracció i tallant. En qualsevol dels casos, és recomanable la col·locació de cèrcols com a mínim cada 100 cm.

Quan s'han de fer servir?

L'aparició de fissures es deu a diversos factors:

  • Sol·licitacions de flexió o tallant excessives.
  • Contracció o dilatació dels materials del tancament.
  • Assentaments diferencials de la fonamentació.
  • Sol·licitacions al voltant de les portes i finestres.
  • Fletxes dels elements de suport.
  • Vibracions, etc...

Sempre que un dels factors anteriors pugui aparèixer, hem de fer ús d'aquestes peces especials que juntament amb l'armat apropiat garantiran un tancament sense fissures i per tant funcional.


El cèrcol de formigó és una peça especial per a la construcció de parets de tancament en naus industrials. La seva funció principal és encofrar un armat interior i aconseguir un acabat exterior igual que el del bloc de formigó. Podem trobar tres mides diferents, el més petit el cèrcol de 15x50cm i el gran de 20x50 i 20x40cm.

Els tancaments de bloc de formigó es caracteritzen per una elevada resistència a compressió, però igual que el formigó en massa (sense armadura), la resistència a altres esforços és limitada. L'aparició d'esforços de tracció i de tallants poden provocar en aquests tancaments l'aparició de petites fissures i esquerdes. Per evitar aquests fenòmens, la solució és l'armadura, que dota el tancament d'una certa resistència a tracció i tallant.

S’utilitzarà aquesta peça quan les sol·licitacions de flexió o tallant són excessives, hi ha contracció o dilatació dels materials del tancament, hi ha assentaments diferencials de la fonamentació, hi ha sol·licitacions al voltant de les portes i finestres, hi han vibracions, etc.

Finalment, també es poden dotar els cèrcols d’un acabat hidròfug que dota la peça de formigó d’una impermeabilitat extra en front a l’aigua.