Bigueta autoresistent T-16

Descripció:

Les biguetes T-16 s'anomenen autorresistents per la seva capacitat resistent sense necessitat de formar part d'un forjat unidireccional. La seva major inèrcia a causa dels 16 cm d'alçada, doten aquesta bigueta de major capacitat autoportant en casos com els de llindes de petites obertures, forjats sanitaris cobertes de encadellat i teula o cobertes de fibrociment o xapa.

En el cas d’utilitzar aquestes biguetes com a component d’un forjat unidireccional, el comportament estructural és idèntic al descrit anteriorment per a les biguetes T-12 semiresistents, l’única diferència és la quantitat d apuntalaments necessaris, que en aquest cas serà inferior.