Bigues de coberta tipus "Delta"

Descripció:

Són les bigues de coberta de cantell variable amb un 10% de pendent per salvar grans llums en naus industrials sense pilars intermitjos.

Es fabriquen armades o pretensades segons la llargada. Amb secció doble T, l’amplada i cantell central és variable segons el càlcul de càrregues a suportar.

Delta tipus armada: Es fabrica fins a 16 metres de longitud. La base té 35 cm d’amplada i el cantell central oscil·la des de 80 a 120 cm d’altura.

Delta tipus pretensada: Es fabrica en dues tipologies arribant a 30 metres:

  • Fins a 22 metres amb base 40 cm i altura central de 130 a 160 cm.
  • Fins a 30 metres amb base 50 cm i altura central de 160 a 210 cm.