Bigues de coberta "Isostàtiques"

Descripció:

Són les jàsseres de coberta de cantell variable especialment per a construccions ramaderes que tenen unes pendents de coberta de 25% i 30% i permeten un major volum d’aire interior a la construcció.

Es fabriquen armades fins a 15 metres de longitud, amb secció rectangular i amplada i cantell central és variable segons el càlcul de càrregues a suportar.