Pilars armats

Descripció:

Els pilars són els elements verticals que conformen els pòrtics. Els fabriquem en format quadrat i rectangular i les dimensions venen determinades principalment pel càlcul de les càrregues que suporten.

Les característiques principals a definir en el pilar serien l’encastament amb fonamentació i/o mur, l’encaix superior segons element que rep i els possibles rebaixos laterals per encaixar-hi tancaments, segons necessitats.

Encastament tipus calze: És el més utilitzat per la seva versatilitat i tolerància de col·locació. És fixa mitjançant falques d’aplomat.

Encastament cargolat: Consisteix en una barra corrugada roscada en un extrem que s’ancora en la sabata, mur o pilar i que,  junt amb el peu de pilar, permet realitzar connexions cargolades amb el pilar prefabricat. Més exigent d’execució, permet reduir el cantell de la fonamentació.

Encastament amb beina: La beina corrugada consisteix en un perfil tubular grecat (rodó o rectangular) per connectar el pilar prefabricat amb la fonamentació. Té la mateixa avantatja que el tipus cargolat, però el muntatge del pilar és més costós.

Encastament mixt: La combinació de fonamentació mitjançant beina corrugada i cargol de ancoratge permet una optimització de costos, mantenint la precisió i la velocitat de muntatge.

Els caps dels pilars poden ser de moltes tipologies diferents segons l’element que reben a la part superior.

Els pilars poden fabricar-se amb mènsules en totes les seves cares i a altura a convenir per tal de sostenir elements intermitjos.