Bigues canal

Descripció:

Són els elements encarregats de la recollida i conducció de l’aigua de la coberta fins els baixants. Segons les longituds es fabriquen armades i/o pretensades. Es col·loquen normalment sobre els extrems de les jàsseres de la coberta, i es necessari la col·locació d’una canal de xapa prelacada posterior per garantir l’estanqueïtat de la coberta.

En construccions amb panells verticals, les bigues canals tenen la funció de suport per l’ancoratge d’aquests en la part superior per evitar el bolcament.