Corretges

Biguetes de coberta “Corretges”

viga delta

Bigues de coberta tipus “Delta”

Tancament industrial

Tancaments

Escales arquitectòniques

Escales arquitectòniques

Doble mur

Doble mur de contenció

Lloses alveolars

Lloses alveolars

Jasseres de forjat

Jàsseres de forjat

Pilar armat

Pilars armats

tallafoc

Plaques tallafoc

Vigues canal

Bigues canal